Logga in

Stadgar

Dessa stadgar antogs på årsmöten 2006-04-26 och 2007-07-05

STADGAR FÖR ULVSUNDA VILLAÄGAREFÖRENING

§ 1

Föreningen, som bildades den 30 oktober 1904 under namn av Kungsholms Villastads Fastighetsägareförening och den 10 oktober 1923 erhöll sin nuvarande benämning, har till ändamål att tillvarataga sina medlemmars gemensamma intressen och rättigheter

§ 2

Medlemskap beviljas av styrelsen. Till medlem kan antas boende i Ulvsunda som erlägger stadgad årsavgift. Årsavgiften skall erläggas senast den 31 december varje år.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalat medlemsavgift på två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 3

Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Årsmöte utser ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet styrelseledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall ansvara för föreningens verksamhet enligt beslut fastställda av årsmöte samt skall tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper och verksamhetsberättelse samt förbereda årsmöte.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är ordförande. Samtliga dessa utses av årsmötet.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmöte tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötet, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Valberedningen skall på årsmötet meddela sitt förslag till val.

§ 4

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses två revisorer jämte två suppleanter.

Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmöte.

Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 5

Årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligt och innehålla skälen för begäran.

§ 6

Vid årsmöte skall röstlängd upprättas och följande frågor behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av protokolljusterare och rösträknare

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av föredragningslista

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret /räkenskapsåret

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

11. Val av:

- föreningens ordförande för en tid av ett år,

- halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år,

- suppleanter i styrelsen för en tid av två år,

- revisorer jämte suppleanter för en tid två år samt

- ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

12. Övriga frågor

§ 7

Kallelse skall av styrelsen skriftligen tillställas medlemmarna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 5 dagar före extra årsmöte.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före ordinarie årsmöte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Förslag från medlem att behandlas på årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§ 8

Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning.

Alla frågor utom de i § 10 nämnda fallen, fattas med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen relativ eller absolut.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med detta menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 9

Avgången medlem kan icke göra något som helst anspråk på delaktighet i föreningens tillgångar.

§ 10

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl styrelsen som medlem.

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till ett för Ulvsunda allmännyttigt ändamål och dels var den upplösta föreningens handlingar mm skall arkiveras.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.